Opinnäytetyöt ja tutkimukset

Suruun ja leskeyteen liittyviä opinnäytetöitä ja tutkimuksia

 

”Oli päiviä, jolloin sohva ei vaan irronnut selästä.” Nuoren lesken toimintakyky työssä ja työkyvyn tuki. (Seppä, Suonpää) 2018

http://www.theseus.fi/handle/10024/143084

SOSIAALINEN KUNTOUTUMINEN LESKEKSI JÄÄNNIN JÄLKEEN (Ristola) 2018
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201801261688

Äkillisen kriisin kokeneen tukeminen läheisen kuollessa (Marin) 2017

http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20170393/urn_nbn_fi_uef-20170393.pdf

Surevan henkisyys ja hengellisyys voimavarana (Niemipelto) 2017

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017111917348

Ensivaiheen tuki äkillisesti puolisonsa menettäneelle (Hautala, Tuominen) 2017

http://www.theseus.fi/handle/10024/139669

Työhön paluu traumaattisen surun jälkeen: surevien kokemuksia työhön paluustaan (Ahlström) 2017

https://tampub.uta.fi/handle/10024/100971

Nuorten leskien kokemuksia vertaistukiryhmistä (Niskanen) 2017

http://www.theseus.fi/handle/10024/129209

Ikuisuuden kestävä ikävä: Miten suru muuttuu? (Huovari) 2016

http://www.theseus.fi/handle/10024/118212

Isä yksinhuoltajana: Isien kokemuksia yksinhuoltajuudesta (Ylönen, Koivusalo) 2016

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016112517387

Yksityiselämän kriisiä koskeva vuorovaikutus työyhteisössä. Kriisin kokeneiden näkökulma (Viitanen) 2016

puheviestinnan-pro-gradu-tutkielma-yksityiselaman-kriisia-koskeva-vuorovaikutus-tyoyhteisossa

LESKEN ASEMA PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUDESSA (Raitanen) 2015

http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/88974/Raitanen_Tanja.pdf?sequence=1

SURUN KOHDATESSA-NUORTEN LESKIEN TUKEMINEN DIAKONIATYÖSSÄ (Hirvonen, Kaidesoja) 2015

Surun kohdatessa – Nuorten leskien tukeminen diakoniatyossa

SURUN KESKELLÄ-VALIKOIMA LÄHEISEN KUOLEMAA JA SURUTYÖTÄ KÄSITTELEVÄÄ KIRJALLISUUTTA (Liuska) 2015

https://www.theseus.fi/handle/10024/103708

NUORTEN LESKIÄITIEN PERHEARKI JA HYVINVOINTI – SURUSTA SELVIYTYMISEN TARINOITA (Tuunila) 2015

https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/47314

LAPSEN ELATUSTURVA VANHEMMAN KUOLTUA, (Vanhatapio) 2015

Lapsen elatusturva vanhemman kuoltua Notaaritutkielma Saara Vanhatapio

KOKEMUKSIA SEURAKUNTIEN SURURYHMIEN OHJAAMISESTA (Mäkelä) 2014

https://publications.theseus.fi/handle/10024/73866

AVUN TARVE KÄYTÄNNÖN ASIOINTIIN OMAISEN ÄKILLISEN KUOLEMAN JÄLKEEN, Tietoa palvelujen kehittämiseksi (Niemi) 2014

https://publications.theseus.fi/handle/10024/71392

SURUN TILKUT: Näkökulmia omaishoitajan suruun, ohjaajan opas
(Järviö) 2013

http://www.theseus.fi/handle/10024/64332

VALOKUVA VOIMAUTTAA – Valokuva taideterapeuttisen prosessin osana menetyksen jälkeen (Eskola) 2013

http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/61885/Paivi_Eskola.pdf?sequence=1

Diakoniatyöntekijöiden kokemuksia sururyhmistä Helsingin seurakunnissa (Hassinen & Isokoski) 2013

https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/59349/Hassinen_Janika.pdf?sequence=1

Suomen nuoret lesket ry:n yhteisö nuoren lesken tukena (Rappi-Lindholm) 2012

https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/47442/Rappi-Lindholm%20Sari.pdf?sequence=1

MISTÄ VOIMAA SELVIYTYMISEEN, KUN LÄHEISENI EI JAKSANUT ENÄÄ ELÄÄ
Itsemurhan tehneiden läheisten kokemuksia selviytymisessä tukeneista voimavaroista ja niiden riittävyydestä (Airaksinen, Holopainen) 2012

http://publications.theseus.fi/handle/10024/39566

AMMATILLINEN SURUTYÖ POTILAAN KUOLLESSA – Opaslehtinen hoitajille  (Vesterinen, Sokka) 2012

https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/51449/Vesterinen_Jonna_Sokka_Suvi.pdf?sequence=1

LÄHEISENSÄ MENETTÄNEEN TUKEMINEN SURUPROSESSIN AIKANA – Kokemuksia Satakunnnan Syöpäyhdistyksen sururyhmän toiminnasta (Nieminen) 2012

https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/40807/Nieminen_Jaana.pdf?sequence=1

SUREVAN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN DIAKONISEN HOITOTYÖN KEINOIN (Viitala) 2012

http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/44794/Viitala_Sari.pdf?sequence=1

OMAISTEN SAAMA TUKI JA SELVIYTYMISKEINOT LÄHEISEN KUOLTUA (Krueger) 2012

http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/41466/Omaisten%20saama%20tuki%20ja%20selviytymiskeinot%20laheisen%20kuoltua.pdf?sequence=1

KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET (Ojanen) 2012

http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/44174/Ojanen_Iira.pdf?sequence=1

PERUNKIRJOITUKSEN TOIMITTAMINEN OMAN ASIANTUNTEMUKSEN POHJALTA (Jokela) 2012

http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/39323/jokela_mari.pdf?sequence=1

”SURURYHMÄSSÄ EN OLE YKSIN SURUNI KANSSA” : Vertaistuki seurakuntien sururyhmissä (Ylikoski) 2011

https://publications.theseus.fi/handle/10024/35094

OPISKELIJOIDENKOKEMUKSIA AVUN TARPEESTA JA AVUN SAAMISESTA LÄHEISEN KUOLEMAN JÄLKEEN (Väyrynen) 2011

https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/28673/OULU_VAYRYNEN_2011.pdf?sequence=1

OMAISTEN NÄKEMYKSIÄ LÄHEISTENSÄ SAATTOHOIDOSTA (Pelkonen, Rosilainen) 2011

https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/35472/Pelkonen_Titta_Rosilainen_Paivi.pdf?sequence=1

KOTONA TAPAHTUVA SAATTOHOITO OMAISEN KOKEMANA (Kopisto, Haarala) 2011

https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/29370/haarala_jaana.pdf?sequence=1

Leskien keski-iässä tai myöhemmällä iällä solmimat uudet avioliitot: seurantatutkimus (Pankarinkangas) 2011

http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-0527-7/

TARINOITA IKUISESTA IKÄVÄSTÄ : Kolmen naisen kokemuksia läheisen ihmisen menetyksestä, surusta ja surutyöstä (Hirn) 2010

https://publications.theseus.fi/handle/10024/22660

LESKEN ELÄMÄNPIIRI (Koskimäki) 2010

https://www.nuoretlesket.fi/wp-content/uploads/2018/02/Lesken_elamanpiiri_Koskimaki_Tiina.pdf

ELÄKELIITON SOPEUTUMISVALMENNUKSEN KÄYNEIDEN NAISLESKIEN KOKEMUKSIA LESKEYDESTÄÄN (Svanberg-Karhu) 2010

https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/26701/svanberg-karhu_marja-leena.pdf?sequence=1

Vertaistuen merkitys leskeydessä. Leskien kokemukset vertaistuen merkityksestä leskien klubilla. (Junnila) 2010

https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/12936/Pori_Junnila_2010.pdf?sequence=1

”KUIN KOTIIN OLISI TULLUT” Tutkimus nuorten leskien valtakunnallisesta vertaistapaamisesta ja vertaistuen merkityksestä leskeytyessä (Heikkilä, Takanen) 2010

https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/7571/Heikkila_Marianne2.pdf?sequence=1

Äkillinen menetys (Puhakka, Avikainen) 2010

https://publications.theseus.fi/handle/10024/22644

Hoitajien valmiudet keskustella kuolemasta syöpäpotilaan ja hänen läheistensä kanssa (Thulin, Salin) 2010

https://publications.theseus.fi/handle/10024/23094

Kotona tapahtuva saattohoito omaisen kokemana (Haarala, Kopisto) 2011

https://publications.theseus.fi/handle/10024/29370

Henkirikosuhrien perheenjäsenten selviytyminen, mielenterveys ja kokemukset tuesta ja palveluista (Poijula) 2010

http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1530547

VAPAA-AJASTA VOIMAA – Ikääntyneiden leskien kokemuksia vapaa-ajalla osallistumisesta surusta toipumisen tukena (Orrain, Solasaari) 2010

https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/21471/Orrain_Henna%20Solasaari_Piia.pdf?sequence=1

Surun äärellä : hoitajien kokemuksia surusta ja surevien hoitotyöstä psykiatrisella avo-osastolla (Valtoaho) 2010

https://publications.theseus.fi/handle/10024/24046

In Memoriam : virtuaalimuistomerkit yksityisinä, julkisina sekä virtuaalisina tiloina (Haverinen) 2009

https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/20286

Lesken elämänpiiri (Tapanila) 2009

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/16257

Loneliness among elderly widows and it’s effect on their mental well being : Literature review (Nalungwe) 2009

https://publications.theseus.fi/handle/10024/4467

Selviytyminen läheisen itsemurhan jälkeen (Turpeinen) 2009

https://publications.theseus.fi/handle/10024/3755

TOTTA VAI TABUA Kuolemanrituaalit, kuoleman paikat ja kuoleman asema
kulttuurissamme (Härkönen) 2008

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/18944/URN_NBN_fi_jyu-200809245762.pdf?sequence=1

Nuoren lesken tuen tarpeet elämänhallintaan (Iivonen, Mustalahti) 2007

https://publications.theseus.fi/handle/10024/17840

Mitä teen kun puoliso kuolee? Nuorten leskien selviytyminen käytännön asioista (Kemppainen) 2007

http://kirjastot.diak.fi/files/diak_lib/Pori2007/c6e79a_Pori_Kemppainen_5022.pdf

Leskiopas -raportointiosa (Kemppainen) 2007

https://ap.mikkeliamk.fi/e-opinnayte/opinn200773516.pdf

SURUN SUMUSTA-TOIVON AAMURUSKOON (Kilpelänaho, Kuivala) 2006

http://kirjastot.diak.fi/files/diak_lib/Oulu2006/25256e_KilpelanahoKuivala2006.pdf

”Mun ilot ja murheet aina soitin” LUOVUUDEN MERKITYS SURUTYÖSSÄ (Nupponen) 2006

https://publications.theseus.fi/handle/10024/17794

SUNEETA – Etnografinen tutkielma leskinaisen elämästä Varanasissa, Pohjois-Intiassa (Helistö) 2006

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/8101/URN_NBN_fi_jyu-2007131.pdf;jsessionid=B939B536E45585420C17BCFD6F1537F7?sequence=1

VIIMEINEN MATKA -Toimintatutkimus kirkollisen hautauskentän professiostruktuurista (Erämaja) 2006

http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/teo/kayta/vk/eramaja/viimeine.pdf

Nuorten naisleskien kokemuksia leskeytymisestä ja psykososiaalisesta tuesta (Pekki, Tiainen) 2003

http://kirjastot.diak.fi/files/diak_lib/Helsinki2003/pekki3138.pdf

VOIKO AUTTAA? ITSEMURHAN TEHNEEN LÄHEISEN KOKEMUKSIA AVUN SAAMISESTA SEKÄ HÄNEN TOIVEITAAN AVUN TARJOAMISESTA (Lielahti)2001

http://kirjastot.diak.fi/files/diak_lib/Pori2001/LielahtiTarja.pdf

Nuoren naislesken kokema elämänmuutos (Laine) 2001

http://tampub.uta.fi/handle/10024/88607

PUOLISON KUOLEMA, Leskien kokemuksia heidän saamastaan tuesta (Virolainen) 2001

http://kirjastot.diak.fi/files/diak_lib/Helsinki2001/VirolainenEija-Liisa.pdf

ELÄMÄ ELETTÄVÄNÄ KUOLEMASTA HUOLIMATTA  Kuinka kohdata itsemurhan tehneen läheinen(Sjöblom) 2000

http://kirjastot.diak.fi/files/diak_lib/Jarvenpaa2000/SjblomMichael.pdf

 

Lasten ja nuorten suruun liittyviä opinnäytetöitä ja tutkimuksia

 

SARASTUS -kuolemaa ja suruprosessia käsittelevän lasten kuvakirjan kuvituskonsepti.
http://www.theseus.fi/handle/10024/128017

HOITOHENKILÖKUNNAN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN LAPSEN JA NUOREN SURUN TUKIJANA ASIANTUNTIJAYHTEISTYÖN AVULLA (Hiltunen) 2016

https://www.theseus.fi/handle/10024/111437

Läheisensä menettäneen nuoren suru ja kokemus ryhmävertaistuesta (Sipola) 2014

Läheisensä menettäneen nuoren suru ja kokemus ryhmävertaistuesta

”EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI” -Lapsen ja nuoren suru läheisen kuollessa – Tietoa auttajalle (Holmevaara, Ollgren) 2014

Kehittämistyö

Trauman kokenut lapsi koulussa, luokanopettajien käsityksiä ja kokemuksia (Kinnunen) 2012

http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/74669/Kinnunen.Annamari.pdf?sequence=1

Lapsen itsetunnon tukeminen – Opas esi -ja alkuopetuksen opettajalle (Babakulova)

http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/34146/LIITE1.pdf?sequence=1

”Suru on kuin suljettu huone”– 9. luokkalaisten nuorten käsityksiä surusta (Aaltonen) 2011

Aaltonen_Johanna_gradu_Suru

Satu surevalle lapselle (Rupponen) 2011

https://publications.theseus.fi/handle/10024/35914

”Simo ja pitkä talvi” -Satukirja surevalle lapselle varhaiskasvatustyön tukena (Huttunen) 2011

https://publications.theseus.fi/handle/10024/34187

LAPSEN SURURYHMÄ SEURAKUNNASSA-VERTAISTUKEA RYHMÄTYÖSKENTELYSTÄ (Hyvönen) 2011

https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/28268/Hyvonen_Leena.pdf?sequence=1

”MINUN ON SINUA NIIN KOVA IKÄVÄ” -Kolmen aikuisen muistelu peruskouluikäisenä kokemastaan vanhempansa kuolemasta (Palomäki) 2011

Hanna Palomäki, Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Luokanopettajien aikuiskoulutus Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Jyväskylän yliopisto 2011

https://publications.theseus.fi/handle/10024/22233

”MINÄ TIEDÄN IKÄVÄN.” Lapsen suru sanoin ja kuvin Riitta Jalosen ja Kristiina Louhen teoksissa Elisabet, nalle ja pikkuveli, jota ei ole ja Tyttö ja naakkapuu (Kokko) 2010

http://tutkielmat.uta.fi/tutkielma.php?id=20572

LÖYTÖRETKI TUNTEISIIN. Tunnekasvatuksen opas alakoululaisen vanhemmille(Kalliomäki)2010

https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/20457/Kalliomaki_Auli.pdf?sequence=2

http://koulut.ylojarvi.fi/vahanta/loytoretki-tunteisiin

SUREVA LAPSI KOULUSSA. Opas surevan lapsen tukemiseen alakoulussa (Räihä, Lähderinne, Hyttinen) 2010

https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/24040/Raiha_Heikki.pdf?sequence=1

Miten tukea kriisissä olevaa lasta ja perhettä päivähoidossa? (Uusitalo, Roth) 2010

https://publications.theseus.fi/handle/10024/22233

Tarinasta tunteeseen : tunnekasvatusprojekti päiväkodissa (Kinnunen, Latva-Tyyny) 2009

https://publications.theseus.fi/handle/10024/2448

SINULLE ON SATTUNUT JOTAIN PELOTTAVAA– lasten kriisikirjanenHyvinkään kriisikeskukselle(Hasan, Myllyoja) 2009

https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/7413/opiskelijat_Jaana_Myllyoja_ja_Kirsi_hasan_27.1.2010_versio2.pdf?sequence=1

MITEN KUOLLUT VOI NÄHDÄ MUT TAIVAASTA KUN EIHÄN ARKUSSA OO IKKUNOITA? Lasten sururyhmätoiminnan pilotointi Tampereella (Uittomäki) 2009

Susanna Uittomäki opinnäytetyön A-osa-1

”ASIAT EI HUVITA JOSKUS KUN TUNTUU ETTÄ ELÄMÄLLÄ EI ENÄÄ OLE MITÄÄN TARKOITUSTA. ” Lapsen suru oppilaiden ja opettajien silmin. (Karhunen) 2009

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/22391/URN_NBN_fi_jyu-200911094400.pdf?sequence=1

KUOLEMAN KÄSITTELY JA LAPSEN SURUN KOHTAAMINEN ALAKOULUSSA OPETTAJAN NÄKÖKULMASTA (Katalkin) 2009

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/19953/URN_NBN_fi_jyu-200904011228.pdf?sequence=1

Luovat ja toiminnalliset menetelmät surevan lapsen tukena: Ohjaajan materiaalia lasten sururyhmiin(Peltola, Vilppola)2009

https://publications.theseus.fi/handle/10024/17791

Em. opinnäytetyöhön liittyvää harjoituskirjaa: Siipien suojassa – luovia ja toiminnallisia harjoituksia lasten sururyhmiin voi tilata painettuna Suomen nuoret lesket ry:stä toimisto@nuoretlesket.fi

LAPSEN JA NUOREN TUKEMINEN SURUTILANTEESSA Opas lasten ja nuorten kanssa työskenteleville (Ekroos, Mäenpää, Vepsäläinen) 2009

http://kirjastot.diak.fi/files/diak_lib/Pieksamaki2009/EkroosMaenpaaVepsalainen.pdf

Lapsen surun kohtaaminen – Opas hoitajille tehohoitotyöhön ( Ala-Sihto, Pirttinen, Saukko) 2009

https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/5907/Ala-Sihto_Anni.pdf.pdf?sequence=1

”NIIN KUIN MINÄ UNOHTAISIN.” – Kuoleman teema ja lapsen surun ja ikävän esittäminen Riitta Jalosen teoksissa Elisabet, nalle ja pikkuveli, jota ei ole ja Tyttö ja naakkapuu (Kokko) 2008

http://tutkielmat.uta.fi/tutkielma.php?id=17995

Kunpa olis molemmat, viiden 13-17 vuotiaan nuoren omat kokemukset saamastaan tuesta vanhemman kuoleman jälkeen (Halonen, Hannikainen) 2008

https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/17912/jamk_1212748579_2.pdf?sequence=2

LASTEN SURULEIRI KUOLEMAN KOHDANNEIDEN PERHEIDEN TUKENA (Huttunen) 2008

http://kirjastot.diak.fi/files/diak_lib/Lisatyt/a2d929_OTversiogvalmis2.pdf

PERHEIDEN SURUN KOHTAAMINEN JA LASTEN SURURYHMÄT-Kanavatyöskentelyn ohjaaminen Espoon hiipakunnan kasvatuksen seminaarissa (Vänskä) 2007

http://kirjastot.diak.fi/files/diak_lib/Helsinki2007/c2a43e_Helsinki_Vnsk_2007.pdf

Mieli, suru ja terveys-kokemuksia surun käsittelystä 9-luokkien terveystiedossa (Aaltonen) 2007

http://www.mielenhyvinvoinninopetus.fi/pdf/Aaltonen_kandi_08.pdf

TUKEA SUREVALLE LAPSELLE, Jyvässeudun leskiperheiden kokemuksia surevan lapsen saamasta tuesta (Mynttinen-Suonpää) 2007

http://kirjastot.diak.fi/files/diak_lib/Pieksamaki2007/mynttinen-suonppdf

ENKELIN SULKASATO – SURUN TYÖKIRJA LAPSEN SURUPROSESSISTA SELVIYTYMISEEN (Karjala, Ojantakanen, Rostedt) 2006

http://kirjastot.diak.fi/files/diak_lib/Oulu2006/61298a_49b29f_Rostedt2006.pdf

KOULUTUSPÄIVÄ LAPSEN SURUSTA HYVINKÄÄN SEURAKUNNAN LASTENOHJAAJILLE JA PYHÄKOULUN OPETTAJILLE (Vänskä)2006

http://kirjastot.diak.fi/files/diak_lib/Helsinki2006/82abfd_helsinki_vnsk_5979.pdf

NÄKÖKULMIA LAPSIDIAKONIAAN – LAPSEN SUORA TUKEMINEN (Lahti) 2001

http://kirjastot.diak.fi/files/diak_lib/Jarvenpaa2001/LahtiKatja.pdf

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *